شنبه 27 آبان 1396  
 
Saturday, November 18, 2017  
 
السبت, صفر 29, 1439  
 

تسلیت

...

مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/1 (خدمات نقلیه شرکت ملی فولاد ایران)
1395/12/09
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/1 (خدمات و پشتیبانی طرح فولاد میانه)
1395/12/10
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/3 (خدمات پشتیبانی شرکت ملی فولاد ایران)
1395/12/10
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/1
1395/05/19
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 94/9
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 6/90
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 11/90
1394/12/20
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 28/93
1394/12/20
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك محله اي شماره 45/91
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 21/93
1394/12/20
entrust implementation of shaft drilling and connection tunnels, preparation and extraction of mineral in Nakhlak
1394/12/20
فراخوان دوم ارزيابي کيفي
1394/12/20
آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي پيمانکاران اجراي پروژه خط انتقال برق طرح فولاد قائنات بصورت EPC
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره9/90
1394/12/20
آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي پيمانکاران اجراي پروژه ساختمان و سيستم توزين طرح فولاد چهار محال و بختياري بصورت PC شماره 67/92
1394/12/20
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي خدمات و پشتيباني طرح فولادسفيد دشت چهار محال و بختياري شماره 45/93
1394/12/20
آگهي مناقصه به شماره 23/92 - آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي پيمانکاران اجراي پروژه احداث ايستگاه تقليل فشار و خطوط انتقال داخلي گاز طبيعي طرح فولاد نيريز بصورتEPC
1394/12/20
آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي پيمانکاران شماره 92/4 اجراي پروژه خط انتقال برق طرح فولاد ميانه بصورتPC
1394/12/20
1/91آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 1/91
1394/12/20
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 94/8
1394/12/20
1234>>>