مناقصه ها و مزایده هاآگهی تجدید مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه )- یک  مرحله اي   شماره 2002093266000011 نوبت دوم
 شرکت فولادآذربایجان در نظر دارد مناقصه “انجام خدمات پایش و نگهداری و تعمیر تجهیزات و ماشین آلات خط تولید و تاسیسات جانبی آن جهت تولید میلگرد ” به شرح اسناد به شماره فراخوان  فوق الاشاره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان…

آگهی تجدید مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه ) یک مرحله اي شماره 2002093266000011 نوبت اول
شرکت فولادآذربایجان در نظر دارد مناقصه “انجام خدمات پایش و نگهداری و تعمیر تجهیزات و ماشین آلات خط تولید و تاسیسات جانبی آن جهت تولید میلگرد ” به شرح اسناد به شماره فراخوان  فوق الاشاره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان…

آگهی مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه ) – یک مرحله اي شماره 2002093266000010 نوبت دوم
شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد مناقصه “انجام خدمات پایش و نگهداری و تعمیر تجهیزات و ماشین آلات خط تولید و تاسیسات جانبی آن جهت تولید میلگرد ” به شرح اسناد به شماره فراخوان  فوق الاشاره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد…

آگهی مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه )- یک مرحله اي شماره 2002093266000010 نوبت اول
شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد مناقصه “انجام خدمات پایش و نگهداری و تعمیر تجهیزات و ماشین آلات خط تولید و تاسیسات جانبی آن جهت تولید میلگرد ” به شرح اسناد به شماره فراخوان  فوق الاشاره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد…

آگهی مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه ) – یک مرحله‌اي شماره 2002093266000009
   شرکت فولادآذربایجان در نظر دارد مناقصه “خرید رینگ و غلتک مورد نیاز خط نورد ” به شرح اسناد به شماره فراخوان  فوق الاشاره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)…

آگهی مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه ) یک مرحله اي نوبت اول شماره 2002093266000008
     شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد مناقصه “انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی” به شرح اسناد به شماره فراخوان  فوق الاشاره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir…

تأمین امور مربوط به انجام خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی دو سایت پروژه در حال احداث در استان کردستان، شهرستان های قروه و بیجار، همچنین دفاتر شرکت در تهران و سنندج
شرایط شرکت در مناقصه: کلیه اشخاص حقوقی دارای شرایط و مدارک الف: رونوشت مصدق اساسنامه و تصویر روزنامه رسمی مبین آخرین تغییرات هیأت مدیره که بیش از 2 سال از تاریخ آن سپری نشده باشد. ب: ارائه گواهي نامه معتبر یا مجوز فعالیت معتبر در امور خدمات حفاظتی(فیزیکی) و مراقبتی از فراجا (فرماندهی انتظامی…

مناقصه عمومی یک مرحله ای، نوبت چهارم فراخوان تامین نوار نقاله باند 1504 جهت مجتمع فولادمیانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت چهارم فراخوان تامین نوار نقاله باند 1504 جهت مجتمع فولاد میانه به شماره 2002090450000044 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق…

مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان تامین ولوهای تنظیم فشار جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین ولوهای تنظیم فشار جهت مجتمع فولاد میانه به شماره 2002090450000042 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات…

مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ نوبت دوم فراخوان تامین كاتالیست سولفور زدایی جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان تامین كاتالیست سولفور زدایی جهت مجتمع فولاد میانه به شماره 2002090450000041 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه…

keyboard_arrow_up