مناقصه ها و مزایده هامناقصه عمومی یک مرحله ای ؛ نوبت دوم فراخوان تامین (ساخت) لگ اختاپوسی جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان تامین (ساخت) لگ اختاپوسی جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰32 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه…

مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ نوبت دوم فراخوان تامین تجهیزات فشار قوی پست برق شامل دژنكتور و سكسیونر جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان تامین تجهیزات فشار قوی پست برق شامل دژنكتور و سكسیونر جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰33 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان…

مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ فراخوان تامین، حمل، راه اندازی، تست و آموزش یك دستگاه لیفتراک دیزلی 3 تن جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین، حمل، راه اندازی، تست و آموزش یك دستگاه لیفتراک دیزلی 3 تن جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰28 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد…

مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ فراخوان تامین (ساخت) تیوب باندل استیم واحد احیاء مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین (ساخت) تیوب باندل استیم واحد احیاء مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰29 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه…

مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ فراخوان تامین الكتروموتور 1700 كیلووات جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین الكتروموتور 1700 كیلووات جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰30 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات…

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین پكینگ های پال رینگ و سدل (اسكرابر) جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین پكینگ های پال رینگ و سدل (اسكرابر) جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰26 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از…

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین تجهیزات فشار قوی پست برق شامل دژنكتور و سكسیونر جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین تجهیزات فشار قوی پست برق شامل دژنكتور و سكسیونر جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰27 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی…

مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم فراخوان تامین هایدران ترانس جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان تامین هایدران ترانس جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰23 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه…

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین (ساخت) لگ اختاپوسی جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین (ساخت) لگ اختاپوسی جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰25 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات…

مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم فراخوان تامین نوار نقاله باند 1504 جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان تامین نوار نقاله باند 1504 جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰24 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق…