مناقصه ها و مزایده هامناقصه عمومی یک مرحله ای؛ فراخوان ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا…

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان ارائه خدمات حمل و نقل ریلی گندله واحد احیاء مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان ارائه خدمات حمل و نقل ریلی گندله واحد احیاء مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰8 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از…

مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ فراخوان تامین رله و کلیدهای زیمنس مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین رله و کلیدهای زیمنس مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات…

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین، نصب و راه اندازی یونیت های آنالایزر لیزری گاز مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین، نصب و راه اندازی یونیت های آنالایزر لیزری گاز مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰10 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها…

آگهی مزایده عمومی شماره 01/2890 فروش لجن صنعتی آهن اسفنجی مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ((www.setadiran.ir با شماره مزایده 1002090450000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. زمان انتشار در سایت : تاریخ 1402/02/04…

آگهی مزایده عمومی شماره 01/2890 فروش نرمه گندله سرندی مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ((www.setadiran.ir با شماره مزایده 1002090450000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. زمان انتشار در سایت : تاریخ 1402/02/04…

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم فراخوان تامین، نصب و راه اندازی دستگاه اندازه گیری كربن و سولفور جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان تامین، نصب و راه اندازی دستگاه اندازه گیری كربن و سولفور جهت مجتمع فولاد میانه به شماره 2002090450000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد…

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای
نوبت سوم فراخوان تامین یک دستگاه میکسر واحد بریکت سازی مجتمع فولاد میانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت سوم فراخوان تامین یک دستگاه میکسر واحد بریکت سازی مجتمع فولاد میانه به شماره 2002090450000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه…

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای
نوبت دوم فراخوان تامین، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی و نظارت تصویری مجتمع فولاد میانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان تامین، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی و…

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای
نوبت دوم فراخوان تامین مواد شیمیایی مصرفی یکساله واحد WTP و خدمات حفظ و نگهداری شرایط کیفی سیستم آب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان تامین مواد شیمیایی مصرفی یکساله واحد WTP و خدمات حفظ و نگهداری شرایط کیفی سیستم آب به…