دفاتر ستادی

آقای مهندس محمد آقا جانلو

سمتمدیریت عامل شرکت ملی فولاد ایران

تلفن محل كار  84812100

 آقای مهندس محمد خادمی هدایه

سمت  معاون برنامه ریزی و توسعه
تلفن محل كار  84812473

آقای هوشنگ فرجی

سمت  معاون مالي و توسعه منابع انسانی
تلفن محل كار  84812445

آقای مهندس مهرداد ناجی

سمت  سرپرست معونت بهره برداری

تلفن محل كار  84812017