زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی.
 
امتیاز دهی