ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار .
 
امتیاز دهی