آگهی مزایده عمومی – فروش لجن صنعتی آهن اسفنجی مجتمع فولاد میانه

آگهی مزایده عمومی شماره 01/2890

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir با شماره مزایده 1002090450000007 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : تاریخ 1402/04/03ساعت 08:00

مهلت دریافت اسناد مزایده: تاریخ 1402/04/10ساعت 17:00

تاریخ بازدید: 03/04/1402 لغایت 1402/04/10ساعت 09:00 لغایت 17:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ 1402/04/20ساعت 17:00

زمان بازگشایی: 1402/04/24ساعت 08:00    زمان اعلام به برنده: 1402/04/26ساعت 10:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
  3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه  (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.

keyboard_arrow_up