مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ملی فولاد ایران سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

مهندس ملارحمان درجلسه مجمع عمومی شرکت ملی فولادایران: عملکردمدیریتی شرکت ملی فولاد موردتایید است.

عضوهیات عامل سازمان ایمیدرو،گزارش حسابرسی وهیات مدیره شرکت ملی فولادایران رادلیلی برصحت وعملکرداجرایی مدیریت این شرکت دانست.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی فولادایران،مهندس ملارحمان درجلسه مجمع عمومی سالیانه این شرکت، بااعلام مطلب فوق وابراز رضایت از اقدامات انجام شده دراین شرکت اظهارامیدواری کردکه درسال۱۴۰۲نیز شاهد جدیت درعملکردوتوسعه اقدامات زیربنایی وزیرساختی شرکت ملی فولادایران باشیم.

بنابه گزارش درادامه این جلسه،محمدآقاجانلو مدیرعامل شرکت ملی فولادایران ،ضمن خوشامدگویی به سهامداران ونماینده سازمان حسابرسی درارائه گزارش خودافزود:درسال گذشته براساس نقشه استراتژی شرکت درراستای اسنادبالادستی درایمیدرو حرکت کردیم وبراین مبنا توانستیم ارکان شرکت وعملکردمان راساماندهی کنیم.وی بابیان استفاده ازپژوهش ها وسرمایه گذاری انجام شده اظهارداشت:درسال گذشته شرکت ملی فولادابران توانست بانظارت راهبردی برطرح های هفتگانه،سطح پیشرفت وعملکرد طرح هاراافزایش دهیم به گونه ای که برای سال جاری فولادسازی های سپیدشت،نی ریزوقائنات به بهره برداری خواهدرسید ومحصولات این واحدها واردزنجیره فولادخواهدشد.

آقاجانلو بابیان این مهم که درسال گذشته همپای سیاست های ایمیدرو توانستیم برای تکمیل وپیشرفت طرح های فولادی منابع خوبی راتامین وتزریق کنیم که مشکلات این طرح هاتاحدودی مرتفع شود.

درخصوص پایش طرح جامع فولادنیز افزود:درسال گذشته درراستای مفادطرح جامع،وبرای راهبری صنعت فولاد،دبیرخانه راهبری صنعت فولاد دراین شرکت ایجادشد وبابرگزاری جلسات متعددکارشناسی پیشنهادات خوب کارشناسی درخصوص زنجیره فولادتهیه شد.

آقاجانلوتشکیل اتاق فکردرشرکت ملی فولادایران رایک گام به جلو برای اتخاذتصمیمات موثر و زیربنایی نام برد که درهمین راستا برای رفع مشکل برق وتامین برق پایداردرطرح های فولادی تابعه اقدام به عقدقرارداد خرید برق برای سه شرکت فولادآذربایجان،مجتمع های فولادمیانه وقائنات ذیل تفاهم نامه وزارت صمت ووزارت نیروکه این واحدها درتابستان امسال قطعی برق نخواهندداشت وازخروج بیش از۵۰۰میلیاردتومان عدم النفع تولیددراین طرح هاجلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی فولادایران،همچنین افزود:درراستای سیاست های وزارت صمت ووزارت نیرو،مطالعات طرح احداث یک نیروگاه برای واحدهای مذکورآغازشده است که بزودی پس ازاخذ تاییدیه کمیته سرمایه گذاری،مراحل اجرایی آن آغارخواهدشد.

بنابه این گزارش،آقاجانلو دربیان کلی اهداف شرکت برای سال جاری اظهارداشت:بومی سازی قطعات ،مطالعات بازیافت حرارت درواحدهای تولیدی،احداث واحدهای جدیدفولادی ،توانمندسازی نیروی انسانی وبکارگیری نیروهای جدید برای آموزش وجانشین پروری از اهم اهداف شرکت خواهدبود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی فولادایران،پس ازارائه گزارش مدیرعامل این شرکت ،نماینده سازمان حسابرسی به قرائت گزارش حسابرسی پرداخت واظهارداشت:پس ازبحت وبررسی چندماهه گزارش عملکردمالی شرکت ملی فولادایران برای سال۱۴۰۱ مثبت ارزیابی شدومورد تاییداین سازمان است.

keyboard_arrow_up