آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای شرکت ملی فولاد ایران

 • برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) می باشد و دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
 • موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار خدمات عمومی و پشتیبانی.
 • محل انجام خدمات: تهران – شرکت ملی فولاد ایران.
 • مدت انجام کار: یک سال شمسی از تنفیذ قرارداد.
 • دارا بودن تائیدیه صلاحیت معتبر از مراج ذیصلاح مانند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح و ارائه گواهی نامه معتبر ایمنی پیمانکار صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
 • دارا بودن شخصیت حقوقی و ارائه مستندات آن طبق اسناد درخواستی در اسناد مناقصه.
 • توانایی ضمانت نامه بانکی به مبلغ 8،666،000،000 ریال ( هشت میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون ریال) به نام شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی 101026811931 با اعتبار سه ماهه و یکبار قابل تمدید. ( اصل ضمانت به مناقصه گزار ارائه و تصویر آن در سامانه ستاد درج میگردد )
 • به پیشنهاد فاقد تضمین، مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیشنهاد دهنده ( مناقصه گر ) براساس اسناد ارسال بارگذاری شده بررسی و شرکتی که مستندات کامل را ارائه نموده و مورد تایید قرار گیرد، پیشنهاد قیمت آن بازگشایی خواهد شد.
 • تاریخ تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 1402/05/14 لغایت پایان وقت اداری 1402/05/19 خواهد بود. ( از طریق سامانه ” ستاد ” )
 • تاریخ تحویل پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 1402/05/31 می باشد. ( از طریق سامانه ” ستاد ” )
 • تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ” الف و ب و ج ” مورخ 1402/06/01 ساعت 08:00 (ازطریق سامانه ستاد) طبقه یازده سالن شفق می باشد. لازم است پیشنهاد دهندگان با در دست داشتن معرفی نامه، کارت ملی و اصل ضمانت نامه بانکی در جلسه گشایش پاکات حاضر باشند.
 • مناقصه گرها پیشنهادات خود را به شرح زیر در سامانه ” ستاد ” بارگذاری می نمایند:

الف: ( تصویر ضمانت نامه بانکی ) – ب: ( اسناد تکمیل شده مناقصه و مستندات مورد درخواست ) – ج: ( پیشنهاد قیمت ) به صورت مهر شده ارائه می نمایند.

( در سامانه ” ستاد ” ).مضافاً تحویل اصل ضمانت نامه شرکت درمناقصه به دستگاه مناقصه گزار الزامی است.

 • تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در اسناد مناقصه بصورت دقیق و خوانا، با امضاء صاحبان مجاز و ممهور به مهر الکترونیکی واحد متقاضی شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
 • آدرس مناقصه گزار:

شرکت ملی فولاد ایران ( بالاتر از میدان ولیعصر- روبروی سینما استقلال – پلاک 1713 ) طبقه یازدهم دفتر کمیسیون معاملات و مناقصات شرکت.

 • تلفن تماس: 84812078-021
 • آدرس پورتال شرکت که یک نسخه از فراخوان در آن نیز درج می گردد:    niscoir.com
 • آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: https://setadiran.ir/setad/cms
keyboard_arrow_up