آگهی مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه ) یک مرحله اي نوبت اول شماره 2002093266000008

     شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد مناقصه “انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی” به شرح اسناد به شماره فراخوان  فوق الاشاره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان:                یکشنبه            ساعت 08:00                    مورخ 1402/08/21
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان      یکشنبه            ساعت 16:00                    مورخ 1402/08/28
  • مهلت ارسال پیشنهادات:            پنجشنبه          ساعت:16:00                    مورخ 1402/09/09
  • زمان بازگشایی پاکت ها:             شنبه              ساعت:11:30                    مورخ 1402/09/11

 

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :آذربایجان شرقی-میانه-جنب ایستگاه راه آهن-شرکت فولادآذربایجان

شماره تماس آقای عباسعلی پور: 9-04152333271   (داخلی 323)

keyboard_arrow_up