مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) نوبت اول

موضوع مزایده:تامین قطعی مواد اولیه شمش فولادی استاندارد(5SP) به طول 12 متر و ابعاد 150در150(mm) مورد تایید فولادآذربایجان و تبدیل آن به سبد میلگرد آجدار ساختمانی سایز 32-10)

شماره مزایده:200-1402-ح ق

شرکت فولادآذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795)در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی را از طریق انتشار آگهی روزنامه و توزیع و دریافت اسناد بصورت فیزیکی برگزار نماید.لذا از کلیه اشخاص حقوقی توانمند و واجد شرایط در حوزه موضوع مزایده دعوت بعمل می آید با واریز مبلغ1.000.000ریال به شماره  حساب شبای 020170000000109978376002IR به شناسه واریز 1234567806 مزایده گذار نزد بانک ملی شعبه مرکزی میانه و با ارائه فیش نقدی جهت خرید اسناد مزایده اقدام و مطابق شرایط مندرج در متن اسناد مزایده پیشنهاد خود را ارسال نمایند.

توضیح:1-مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیح:2-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

مواعد زمانی:

  • زمان انتشار فراخوان:                  ساعت 08:00                         مورخ 1402/12/22
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:       ساعت 16:00                        مورخ 06 / 01 /1403
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:   ساعت:16:00                        مورخ   20/ 01 /1403
  • زمان بازگشایی پاکات :                ساعت:11                            مورخ  21 / 01 /1403

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :به مبلغ 100.000.000.000 ریال بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار 90 روزه

آدرس و اطلاعات تماس جهت دریافت اسناد مزایده:آذربایجان شرقی-میانه-جنب ایستگاه راه آهن-شرکت فولادآذربایجان-امورحقوقی و قراردادها

شماره تماس مستقیم:04152332732

 و یا شماره 9-04152333271 داخلی 310 و 311

keyboard_arrow_up