تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) نوبت دوم

موضوع مزایده:تامین قطعی مواد اولیه شمش فولادی استاندارد(5SP) به طول 12 متر و ابعاد 150در150(mm) مورد تایید فولادآذربایجان و تبدیل آن به سبد میلگرد آجدار ساختمانی سایز 32-10)

شماره مزایده:201-1403-ح ق

          شرکت فولادآذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795)در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی را از طریق انتشار آگهی روزنامه و توزیع و دریافت اسناد بصورت فیزیکی برگزار نماید.لذا از کلیه اشخاص حقوقی توانمند و واجد شرایط در حوزه موضوع مزایده دعوت بعمل می آید با واریز مبلغ1.000.000ریال به شماره  حساب شبای 020170000000109978376002 IR به شناسه واریز 1234567806 مزایده گذار نزد بانک ملی شعبه مرکزی میانه و با ارائه فیش نقدی جهت خرید اسناد مزایده اقدام و مطابق شرایط مندرج در متن اسناد مزایده پیشنهاد خود را ارسال نمایند.

توضیح:1-مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیح:2-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

توضیح:3-مهلت بازدید از روزسه شنبه مورخ 1403/01/28 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12

 ساعت بازدید: 9 صبح لغایت 15 عصر می باشد.

مواعد زمانی:

  • زمان انتشار فراخوان:                     ساعت 08:00                                مورخ  1403/01/26
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:         ساعت 16:00                                 مورخ  03/ 02 /1403
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:      ساعت:17:00                                 مورخ   16/ 02 /1403
  • زمان بازگشایی پاکات :                  ساعت:11:00                                 مورخ  17 / 02 /1403

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :به مبلغ 100.000.000.000 ریال بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار 90 روزه

آدرس و اطلاعات تماس جهت دریافت اسناد مزایده:آذربایجان شرقی-میانه-جنب ایستگاه راه آهن-شرکت فولادآذربایجان-امورحقوقی و قراردادها

شماره تماس مستقیم:04152332732

 و یا شماره 9-04152333271 داخلی 310و 311

 

keyboard_arrow_up