مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی ( یکپارچه) نوبت اول

    عنوان مزایده : تامین بخشی از مواد اولیه ( شمش فولادی ) خط نورد جهت تولید سبد میلگرد فولادی در شرکت فولاد آذربایجان (سهامی عام ) ( بصورت کارمزدی )

شماره مزایده :  202-1403- ح ق مورخ 1403/02/10

شرکت فولادآذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795) در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی به شرح فوق را از طریق انتشار آگهی روزنامه و توزیع و دریافت اسناد بصورت فیزیکی برگزار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی توانمند و واجد شرایط در حوزه موضوع مزایده دعوت بعمل می آید با واریز مبلغ 1.000.000ریال به شماره  حساب شبای IR 020170000000109978376002 به شناسه واریز 1234567806 بنام شرکت فولاد آذربایجان (مزایده گذار) نزد بانک ملی شعبه مرکزی میانه و با ارائه فیش نقدی جهت خرید اسناد مزایده اقدام و مطابق شرایط مندرج در متن اسناد مزایده پیشنهاد خود را ارسال نمایند.

توضیح:1- مهلت بازدید از روزسه شنبه مورخ 1403/02/11 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26

توضیح: 2-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

توضیح:3- مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

توجه : ساعت بازدید از ساعت 9 صبح لغایت 15 عصر می باشد.

مواعد زمانی:

  • زمان انتشار فراخوان:                             ساعت 08:00                                مورخ  1403/02/10
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:                 ساعت 16:00                                مورخ  18/ 02 /1403
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:              ساعت:16:00                                مورخ   31/ 02 /1403
  • زمان بازگشایی پاکات :                          ساعت00 :11                                 مورخ  01 / 03 /1403

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :به مبلغ 100.000.000.000 ریال بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار 90 روزه

آدرس و اطلاعات تماس جهت دریافت اسناد مزایده: آذربایجان شرقی- میانه- جنب ایستگاه راه آهن- شرکت فولاد آذربایجان- امور بازاریابی و فروش:   4 الی 52332900 041

 امور حقوقی و قراردادها:  04152332732  

و یا شماره 9-04152333271 داخلی 310 و 311 و 312

 

keyboard_arrow_up