مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) نوبت اول

عنوان مزایده : تامین بخشی از مواد اولیه ( شمش فولادی ) خط نورد جهت تولید سبد میلگرد فولادی در شرکت فولاد آذربایجان ( سهامی عام )

( بصورت کارمزدی )

شماره مزایده :  203-1403ح – ق مورخ 1403/03/09

شرکت فولاد آذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795) در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی به شرح فوق را از طریق انتشار آگهی روزنامه و توزیع و دریافت اسناد بصورت فیزیکی برگزار نماید.لذا از کلیه اشخاص حقوقی توانمند و واجد شرایط در حوزه موضوع مزایده دعوت بعمل می آید با واریز مبلغ1.000.000ریال به شماره  حساب شبای 020170000000109978376002 IR به شناسه واریز 1234567806 بنام شرکت فولاد آذربایجان (مزایده گذار ) نزد بانک ملی شعبه مرکزی میانه و با ارائه فیش نقدی جهت خرید اسناد مزایده اقدام و مطابق شرایط مندرج در متن اسناد مزایده پیشنهاد خود را ارسال نمایند.

توضیح:1- مهلت بازدید از روزشنبه مورخ 1403/03/12 لغایت روز چهار شنبه مورخ 1403/03/30

توضیح:2-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

توضیح:3- مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

توجه : ساعت بازدید از ساعت 9 صبح لغایت 15 عصر می باشد.

مواعد زمانی:

  • زمان انتشار فراخوان:                          ساعت 08:00                                 مورخ 1403/03/09
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:               ساعت 16:00                                مورخ 21/ 03 /1403
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:            ساعت 16:00                                مورخ  02/ 04 /1403
  • زمان بازگشایی پاکات :                        ساعت 11:00                                 مورخ 03 / 04 /1403

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :به مبلغ 100.000.000.000 ریال بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار 90 روزه

آدرس و اطلاعات تماس جهت دریافت اسناد مزایده:آذربایجان شرقی-میانه-جنب ایستگاه راه آهن-شرکت فولادآذربایجان-اموربازاریابی و فروش 4 الی 52332900 041

 امور حقوقی و قراردادها :04152332732 

و یا شماره 9-04152333271 داخلی 310 و 311 و 312

keyboard_arrow_up